Általános szabályok

Jelen „Általános Szerződési és Szolgáltatási Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett üdülési célú szálláshely, és annak szolgáltatásainak igénybevételét.

Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét az Általános Szerződési és Szolgáltatási Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel.

Az üdülőhely igénybevételével a Vendég megértette és elfogadta az ÁSZF-ben foglaltakat.

Szerződő fél

A Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatást a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a szerződő fél a Vendég. A Szolgáltató és a Vendég a feltételek együttes teljesülése esetén szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, és a visszaigazolásban szereplő előlegfizetési feltételek teljesülése esetén jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű, nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

A szállás szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a vendégházat, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett vendégházat a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A szállás szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

Lemondási feltételek

Covid-19 idején a lefoglalt szállás esetében

Amennyiben az utazás időszakára olyan hatósági korlátozás lépne érvénybe, amely megakadályozná az utazás megvalósulását, az előleget visszautaljuk, vagy előzetes írásos egyeztetés alapján az előleg egy másik/későbbi időpontra történt szállásfoglalás esetén felhasználható.

Amennyiben az utazás időszakát hatósági korlátozás nem érinti, az általános szerződési feltételeinkben foglalt feltételek a mérvadóak az előleg visszautalásával kapcsolatban.

Amennyiben a hatályos kormányrendelet alapján a szálláshely csak védettségi igazolvánnyal foglalható el, és valamelyik vendég nem rendelkezik ezzel az igazolvánnyal, azt a vendéget sajnos nem áll módunkban fogadni. Amennyiben a többi vendég rendelkezik ezzel az igazolvánnyal, és ezt előzetesen részünkre be is mutatják (7 nappal a szálláshely elfoglalása előtt, emailben, képes üzenetben, stb.), ők elfoglalhatják a szállást.

Amennyiben a védettségi igazolvánnyal bizonyosan nem rendelkeznek majd a szálláshelyre érkezéskor, és az igazolvány hiánya miatt nem tudjuk önöket fogadni, akkor az érkezés előtt legkésőbb 7 nappal a foglalásuk törlésre kerül, a korábban befizetett foglalót pedig visszatérítjük.

Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, az általános lemondási és módosítási feltételek a következők:

Az érkezés előtti legalább 30 nappal visszamondott szállásfoglalás esetén az előleg (a vendégház 1 éjszaka árának megfelelő összeg) teljes összegét visszautaljuk a szállásfoglaló által e-mailben hozzánk eljuttatott bankszámlára.

Az érkezés előtti 29-8 napon belüli visszamondás esetén az előleg 50%-át utaljuk vissza a szállásfoglaló által e-mailben megadott bankszámlára.

Az érkezés előtti 7 napon belüli elállás esetén az előleg nem kerül visszautalásra, de vis major esetén (előzetes írásos egyeztetés alapján) szabad kapacitás függvényében a foglaló felhasználható egy későbbi foglalásnál.

Amennyiben a vendégek megszakítják az eredetileg tervezett tartózkodást, a korábban elutalt előlegből vagy az érkezéskor kifizetett teljes szállásdíjból visszatérítés nem jár.

A foglalás lemondása minden esetben írásban kell, hogy megtörténjen a kapcsolat@babercottage.hu e-mail címen.

Ha a Vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 14:0018:00 óra közötti időintervallumban nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a teljes foglalási időtartamra szóló szállásdíjat kötbérként érvényesíti. Amennyiben a Vendég az érkezési napot követő nap 10-óráig nem jelenik meg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszünik.Ebben az esetben a szolgáltató a szállást a Vendég részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig  fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

Árak

A  Szolgáltató a szállás-szolgáltatás árát on-line felületeken( pl.Facebook-on, Weboldal) teszi elérhetővé a Vendég számára.

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Vendégre. Az idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül fizetendő.

Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok az vendégház www.babercottage.hu oldalán kerülnek meghirdetésre.

Fizetés módja, garancia

A Szolgáltató a Vendég részére nyújtott szolgáltatásainak teljes ellenértékére legkésőbb az igénybevételt megkezdése előtti napon 14 óráig tart igényt.

A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására:

kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,

kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére.

A Vendég számláját kiegyenlítheti forintban, és/vagy Euroban.

Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank honlapján (https://www.mnb.hu/arfolyamok) feltüntetett, Euro deviza árfolyamnak megfelelően történik.

A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, ), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Vendég rendelkezésére bocsátja.

Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet, illetve annak hitelkártyáját terheli.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég a házat az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Bejelentkezés), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Kijelentkezés).

11:00 óra után- amennyiben az Üdülőhely foglaltsága lehetővé teszi- hosszabbítási díjat számolunk fel, melynek mértéke  5.000,- HUF/óra  (Késői Kijelentkezés). Az Üdülőhely kihasználtságának függvényében lehetőség biztosítunk továbbá a korai érkezésre is (Korai Bejelentkezés), melynek mértéke 5.000,-HUF/óra.

Háziállatok

Babér Cottage teljes területére háziállat nem hozható be.

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott üdülőhelyet

a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival, kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít

a Vendég fertőző betegségben szenved

a Vendég nem teljesíti a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

A Vendég jogai

A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szálláshely rendeltetésszerű használatára.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

A Vendég kötelezettségei

Vendégadatok jelentése

2021 szeptember 1-től minden magyarországi szállásszolgáltató köteles minden vendég érkezésekor információt gyűjteni a vendégek személyazonosságáról, és ezt az információt megosztani a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. A gyakorlatban az adatokat a személyazonosító okmányok digitális szkennelésével kell összegyűjteni és feltölteni a Magyar Turisztikai Ügynökség által biztosított Vendéginformációs Zárt Adatbázisba (VIZA). Ha a vendég megtagadja a szükséges dokumentum benyújtását, az érintett személytől meg kell tagadni a szálláshely-szolgáltatás igénybevételét.

Az adatoknak többek között tartalmazniuk kell olyan információkat, mint a keresztnév, vezetéknév, születési hely és idő, állampolgárság, a szálláshely címe és a tartózkodás várható kezdő és záródátuma. Magyar vendégek esetében a nemzeti személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély és az útlevél alkalmas a személyazonosság igazolására. Az EU-ból érkező vendégek esetén személyazonosító igazolvány és útlevél, a harmadik országból érkező vendégek esetén pedig csak útlevél fogadható el személyazonosítás és dokumentumszkennelés céljából.

A Vendég köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 16 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató üdülőhelyén. 8 év alatti gyermek a üdülőhely területén még felnőtt felügyelete mellett sem tartózkodhat.

A Vendég által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

A szállóvendégek gépjárművei(max. 2 szgk.) térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és nem őrzött parkolókban.

Az üdülőhely területén egyidőben max. 8 vendég tartozkodhat. Látogatót kizárólag napközben lehet fogadni, ebben az esetben a maximális létszám nem haladhatja meg a 12 főt.

A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni.

A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

Az üdülőhely területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálláshely nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a vendégház helyiségeiben tilos a dohányzás! A szálláshely alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálláshely területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. A vendégházában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 100.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával.  Az üdülőhely vendégei a tüzet nem hagyhatják őrizetlenül, amennyiben befejezték a tűzzel kapcsolatos tevékenységet, meg kell győződni róla, hogy a tüzet valóban eloltották.

A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos!

Tűz esetén a 112 telefonszámon a tüzoltókat, azt követően az üdülőhely alkalmazottait kérjük haladéktalanul értesíteni az 06 30 147 7077 telefonszámon. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a vendégházat a lehető leghamarabb elhagyni.

A üdülőhely eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

A üdülőhely teljes területén tüzijáték használata tilos!

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a üdülőhely alkalmazottainak, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a vendégház első és hátsó udvarán vagyonvédelmi okokból biztonsági kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.

Elutazáskor a Vendég köteles a vendégházkulcsot és kapu távirányítót a tulajdonosnak, vagy megbízottjának leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs/távirányító elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs/távirányító után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.

A Vendég kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni. (E felelősség akkor is fennáll, ha a Károsult a kár helyreállítását közvetlenül a Szolgáltatótól igényeli.

A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:

a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, standardok szerint teljesíteni

a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

A vendégházban Wifi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét az üzemeltető nem garantálja. A Wifi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

A Vendég a vendégházat saját felelősségére veszi használatba, a használatból eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató a vendég szálláshelyre bevitt dolgaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel.

Szolgáltató a vendégházban hagyott személyes tárgyakért, ingóságokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató a parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért, valamint a gépjárművekben keletkezett esetleges károkért nem vállal felelősséget.

Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Záró rendelkezések

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálláshely on-line felületein tüntet fel.